Obchodní podmínky

Jak je to s placením

Dále najdete všeobecné obchodní podmínky v těchto dvou variantách: 

A) Všeobecné obchodní podmínky – kurzy, workshopy, přednášky a akce

 

B) Všeobecné obchodní podmínky – individuální konzultace, cvičení

A) Všeobecné obchodní podmínky – kurzy, workshopy, přednášky a akce​

1. Použití podmínek
Tyto "Všeobecné obchodní podmínky" upravují režim vztahů vznikajících mezi zákazníkem a dodavatelem Mgr.
Petra Bartošová, IČ: 04963016, se sídlem Prokopa Holého 290/24, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstí při účasti zákazníka na kurzech, přednáškách, workshopech a školeních (dále souhrnně jako „akcích“) pořádaných Mgr. Petrou Bartošovou.

 

2. Objednávka
Objednávky účasti na jednotlivých akcích přijímám prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto stránkách, e-mailu, či telefonu. Informaci o přijetí objednávky a platební údaje pro zaplacení zálohy obdrží zákazník e-mailem. Došlé přihlášky jsou zařazovány dle data úhrady zálohy. Záloha činí polovinu ceny kurzu.

 

3. Náhradníci

V případě překročení kapacity akce se může zákazník přihlásit jako náhradník emailem. Pokud zjistíme, že se uvolnilo místo, bude zákazník kontaktován a volné místo mu bude nabídnuto.

 

4. Cena
Ceny akcí jsou smluvní, pokud není uvedeno jinak. Nejsem plátce DPH. Cena akce zahrnuje kromě poplatku za akci také cenu potřebných podkladů a materiálů, použití technického vybavení a rezervaci prostor.

 

5. Úhrada
Registrační poplatek, který činí polovinu částky kurzu je splatný do 5 dnů po zaslání potvrzení registrace na akci. Pokud nebude registrační poplatek uhrazen k datu splatnosti, může být objednávka zrušena a místo nabídnuto dalším zájemcům. Splatnost je možné prodloužit, pokud se se zákazníkem dohodneme jinak.

Úhradu může zákazník provést bankovním převodem v Kč na účet Mgr. Petra Bartošová č. 2301176762/2010 Fio banka.  Do poznámky uveďte své jméno a datum kurzu.

 

6. Storno
Objednávky je možné z vážných důvodů stornovat před datem konání akce zasláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou v potvrzení registrace.  Storno poplatky účtuji takto:
Při stornování objednávky 15 a více pracovních dnů před datem konání akce vracím celý registrační poplatek
Storno objednávky již není možné provést poslední 2 dny předcházející datu konání akce ani později. V takovém případě zákazník zaplatí plnou cenu kurzu.

Zákazník má vždy právo vyslat za sebe na akci vhodného náhradníka.

 

7. Organizační změny
Vyhrazuji si právo změny data a místa konání akce z organizačních a provozních důvodů. Všichni přihlášení zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. V takovém případě, pokud si to zákazník bude přát, stornuji objednávku bez smluvního storno poplatku.

 

8. Zrušení akce
Vyhrazuji si právo akci zrušit z organizačních, provozních důvodů či kapacitních důvodů. Všichni přihlášení zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. Pokud již zákazník uhradil registrační poplatek, nabídnu mu jiný termín nebo může zákazník požádat o vrácení registračního poplatku.

 

9. Ochrana díla
Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci konání akce, které splňují znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, jsou autorskoprávně chráněny. Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Mgr. Petry Bartošové. jakýmkoliv způsobem zákazníkem dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím.

 

V Praze dne 1. 1. 2019

Mgr. Petra Bartošová

 

B) Všeobecné obchodní podmínky – individuální konzultace, cvičení

1. Použití podmínek
Tyto "Všeobecné obchodní podmínky" upravují režim vztahů vznikajících mezi zákazníkem a dodavatelem Mgr.
Petra Bartošová, IČ: 04963016, se sídlem Prokopa Holého 290/24, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstí při individuálních konzultacích a cvičeních (dále souhrnně jako "individuálních sezeních") mezi zákazníkem a Mgr. Petrou Bartošovou.

 

2. Cena
Za 60 minut lekce si účtuji 700 – 800kč dle možností klienta. Vím, že jsou v životě období, kdy jsme na tom lépe a kdy hůře, a tak jsem se to rozhodla brát v potaz. Klient si určí 1 částku, kterou bude platit po dobu naší spolupráce. Nejsem plátce DPH. Rozsah spolupráce je vždy individuální a záleží na konkrétním přání klienta a jeho situaci. 

 

3. Úhrada
Úhradu sjednané ceny může zákazník provést v hotovosti na lekci nebo bankovním převodem v Kč na účet Mgr. Petra Bartošová č. 2301176762/2010 Fio banka. Do poznámky uveďte své jméno a datum lekce. V případě, že si chcete předplatit více lekcí, uveďte do poznámky jméno, počet zaplacených lekcí a datum první lekce, kterou spolu budeme mít (stačí měsíc).

 

4. Termíny a storno
Termín individuálního sezení je nutné dohodnout předem. Po potvrzení termínu je termín považován za závaznýV případě nutnosti změny termínu mě informuje zákazník nejpozději 48 hodin před začátkem konzultace telefonicky nebo emailem. 
Později již není možné individuální sezení přeložit ani zrušit a účtuji storno poplatek ve výši 100% ceny. 


5. Organizační změny
Vyhrazuji si právo změny data a místa konání individuálního sezení z organizačních a provozních důvodů. Přihlášený zákazník bude v takovém případě neprodleně informován telefonicky nebo e-mailem. V takovém případě, nabídnu jiný termín nebo pokud si to zákazník bude přát, stornuji objednávku bez smluvního storno poplatku.

 

6. Ochrana díla
Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci konání individuálního sezení, které splňují znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, jsou autorskoprávně chráněny. Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Mgr. Petry Bartošové. jakýmkoliv způsobem zákazníkem dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím.

 

V Praze dne 1. 1. 2019

Mgr. Petra Bartošová