Ochrana osobních údajů

aneb GDPR

I. Obsah a účel dokumentu

1.      V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.harmoniehlasu.cz, mými klienty a zájemci o mé služby a produkty. 

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno. 

3. Vážím si Vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete. Je s nimi nakládáno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstupuje v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme. 

 

4. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

1.      Obsah a účel dokumentu

2.      Správce osobních údajů – společní správci – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

3.      Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

4.      K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

5.      Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

6.      Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

7.      Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

________________________________________________________________________

II. Správce osobních údajů (aneb kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat?)

Petra Bartošová, IČ: 04963016, se sídlem Prokopa Holého 290/24, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstí

Zapsaná v živnostenském rejstříku

(dále jen „Správce“)

Kontaktní e-mail je: bartosova.pet@gmail.com

Kontaktní telefon: +420 732 387 690

 

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme? 

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete.

Kromě uvedení údajů do webového formuláře, získávám Vaše údaje také při osobním kontaktu, telefonicky, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger). 

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracovávám jen s vaším souhlasem. 

 

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

 

A. Běžné osobní údaje, které zpracovávám:

Jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (jen pokud objednáváte jako podnikatel), e-mail, povolání, osobní údaje sdělené v průběhu individuálních sezení nebo seminářů, fotografie z našich seminářů, kterých jste se zúčastnili, případně videozáznamy z těchto akcí, o kterých jste na místě informováni.

B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:

Při individuálních lekcích, skupinových seminářích či přes kontaktní webový formulář mí klienti zpravidla sami sdílí a sdělují některé údaje o svém zdravotním stavu či různých psychických blocích, týkajících se hlasu (aktuální rozpoložení fyzické i psychické i stavy minulé). S těmito údaji pracuji na příslušné lekci, popřípadě si je zapíši do listu klienta, aby s nimi bylo možné dále pracovat.

Při individuálních hodinách si vedu list klienta, na kterém mám napsáno jaká cvičení jsme dělali, s čím jsme pracovali, případně jaké téma nám to otevřelo. Tato data používám pro plánování dalších lekcí.

 

 

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s vámi mohli „uzavřít smlouvu“, začít pracovat na Vašem hlasu a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, email, telefon; adresa, IČ, DIČ (poslední 3 pouze pokud požadujete fakturaci). V případě individuálních sezení i informace sdělené v jejich průběhu, stejně tak informace sdělené účastníky seminářů v jejich průběhu.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané, ale hlavně o smlouvu v ústní podobě.

 

Ke stejnému účelu zpracováváme i tyto zvláštní kategorie osobních údajů: údaje o zdravotním stavu, které mi sami účastníci sdělí. Jak již bylo uvedeno výše, tyto údaje zpracovávám jen v rámci poskytování služeb.

V případě individuálních sezení jsou pro naplnění účelu sezení tyto údaje zpracovávány se souhlasem subjektu údajů.

Osobní údaje k účelu uzavření a plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi + po dobu dalších 3 let od ukončení lekcí.

 

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: jméno, příjmení, adresu, IČ, DIČ (tj. údaje uvedené na fakturách).

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají. 

 

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

 

D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu, pro marketingové účely

Pokud nejste zatím mým klientem, budu vám zasílat naši nabídku služeb, informace o nových článcích a další podobná sdělení pouze v případě, že mi k tomu udělíte svůj souhlas (kliknutím na tlačítko u webového formuláře nebo na příslušný odkaz v e-mailu). 

Jen s vaším povětšinou ústním souhlasem zpracovávám (zveřejňuji za účelem prezentace mých služeb) údaje napsané ve Vašich referencích, stejně jako fotografie a videa z mnou pořádaných akcí. 

Před tím, než nám váš souhlas udělíte, vás vždy budeme informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Není-li výslovně u daného souhlasu uvedeno jinak, udělujete jej na 5 let.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

 

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Jedná se pouze o účetní, která má k dispozici údaje z faktur.

 

 

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům 

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování. 

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci. 

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

 

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu bartosova.pet@gmail.com. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na mou adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

 

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.harmoniehlasu.cz.

Toto znění je účinné od 23.5.2018.